اونسر پروجیکت-تیم

Adriana Kessler وکیل

دانشجوی دکتری

اطلاعات بیشتر در مورد خانم کسلر را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

Susann Detko, MA Soziale Arbeit

همکار پروژه و دانشجوی دکتری

اطلاعات بیشتر را می توانید در اینجا پیدا کنید.

Marius Werner

دستیار دانشجویی

 

 

Karolin Holy, روان درمانگر

سرپرست روانشناسی و مدرس

اطلاعات بیشتر در مورد خانم هولی را می توانید در اینجا پیدا کنید.

 

 

Ghalib Mahmod

دستیار دانشجویی

 

 

Dr. Christian Scheibenhof وکیل

سرپرست حقوقی و مدرس

اطلاعات بیشتر در مورد دکتر Scheibenhof را می توانید در اینجا پیدا کنید.